Условия за доставка

Доставка и заплащане на поръчана стока

 • Доставка
 • Поръчаната стока се предава от Доставчика на Клиента опакована, с необходимите маркери и етикети, съгласно изискванията и стандартите в българското законодателство. Количеството на всеки един от избраните артикули трябва да е посочено в документите на продажба.

  Предаването на Стоката може да се извърши:

  - от Доставчик на Клиент;

  - от Доставчик на упълномощено трето лице;

  - от Доставчик, посредством куриер, на Клиент;

  - от Доставчик, посредством куриер, на упълномощено трето лице.

  Прехвърлянето на собствеността на Стоката се извършва със заплащането на заявените артикули и тяхното предаване от Доставчика на Клиента или по друг от изброените методи. От този момент Клиентът носи отговорност за съхранението и експлоатацията на Стоката.

  При предаването на Стоката Клиентът получава съпровождащите я документи, които е длъжен да приеме и да подпише.

  При подаване на неправилни адрес за доставка, лице за контакт, телефон или друга сгрешена от Клиента информация, се приема, че Доставчикът не носи отговорност и не е задължен да изпълни поръчката.

  Клиентът или друго, упълномощено от него лице, е длъжен/но да подпише придружаващите Стоката документи за Доставка. За упълномощено лице се приема всеки, който не е титуляр на поръчката, но приема нейната доставка на посочения при заявяването й адрес. При отказ за получаване на Стоката, Клиентът е длъжен да заплати разходите за доставката и връщането на Стоката, освен ако не се установи повреда, при нейното получаване и проверка.

  В случай, че Клиентът, или упълномощено от него лице, не бъде намерен/но на посочения в заявката адрес в сроковете, установени за Доставка на Стоката, Доставчикът се освобождава от задължението да достави закупената стока, а Клиентът трябва да заплати куриерските услуги.

 • Заплащане на Поръчка
 • Цените, представени в електронния магазин на Електро Трейд България ЕООД, са в български лева, с включен ДДС за посочената мерна единица и без такси за доставка.

  След уведомление от страна на Доставчика за приета и обработена Заявка, Клиентът е длъжен да заплати сумата по Договора спрямо избрания от него начин за разплащане преди получаване на Стоката.

  Плащанията се извършват в български лева с ДДС, по посочен от Доставчика и избран от Клиента начин:

  - по банков път;

  - с наложен платеж;

  - в брой в офиса на Доставчика.