Общи условия

Моля прочетете внимателно общите условия за използване на електронния магазин на Електро Трейд България ЕООД!

Настоящите общи условия определят начина, по който фирма Електро Трейд България ЕООД извършва продажби и услуги към клиентите на etb.bg:

 • Понятия:
 • По смисъла на настоящите общи условия, използваните по-долу понятия имат следното значение:

  „Доставчик” – фирма Електро Трейд България ЕООД, с ЕИК 204209216 и с регистрация по ЗДДС BG204209216, адрес на управление гр. София, ул. Околовръстен път № 149, ет. 2

  „Клиент” – всяко юридическо или физическо лице, регистрирало се в интернет платформата на Електро Трейд България ЕООД с цел покупка или възлагане на услуга

  „Страни” – Доставчикът и Клентът

  „Електронен магазин” – интернет платформа на Електро Трейд България ЕООД, посредством която страните осъществяват взаимоотношения по сключване на договор и позволяваща на Клиента да закупи стоки от разстояние

  „Стока” – всеки артикул, включен в eлектронния магазин на Доставчика

  „Услуга” – предложена от Доставчика услуга, поместена в неговия електронен магазин

  „Доставка” – прехвърляне правото на собственост върху стока от Доставчика към Клиента на посочен от Клиента адрес

  „Договор” – съгласие за продажба на Стока и/или Услуга, постигнато между Доставчика и Клиента. За сключен договор между двете страни се приема всяка една от направените от Клиента и приета/одобрена от Доставчика поръчка на Стоки и/или Услуги

  „Продажба” – Договор, с който Доставчикът се задължава да достави на Клиента избраните Стоки и/или Услуги, а Клиентът се задължава да заплати стойността на тяхната доставка

  „Поръчка” – Договор, с който Доставчикът се задължава да извърши определена дейност, а Клиентът – да заплати нейната цена. Поръчката се подава посредством попълване на електронна бланка, достъпна за всеки потребител на etb.bg

  „Заявка” – изпратената от Клиента, посредством електронния магазин, поръчка за закупуване на Стоки и/или възлагане на Услуги

  „Приемане” – недвусмислено потвърждение съгласието на Страните с описаните общи условия и направената заявка на Стоки и/или Услуги в електронната платформа на ЕлектроТрейд България ЕООД

  „Електронен адрес” – посочените от Доставчика и Клиента пощенски кутии

 • Приложения:
 • Доставчикът предоставя на Клиента услуга посредством електронния магазин. Описаните условия са валидни за всички Клиенти. С извършване на регистрация в сайта, Клиентът приема и се съгласява да спазва настоящите общи условия.

  Клиентът е длъжен да се регистрира в страницата на електронния магазин на Доставчика, за да има възможността да подаде заявка за закупуване на Стоки и/или Услуги от него. С извършване на регистрацията Клиентът дава съгласието си с описаните общи услови.

  Попълнената от Клиента информация, неговата идентификация, съгласието с общите условия, комуникацията между него и Доставчика, направените от Клиента поръчки, неговия IP адрес, както и друга информация, свързана с дейността в сайта, се съхраняват на сървъра на електронния магазин.

  Преди изпращане на заявка Клиентът има право да поиска от Доставчика допълнителна информация за Стоките, която му е необходима и не е налична на страницата на елекронния магазин. Това могат да представляват Деклария за съответствие, Инструкции за използване или други документи. Ако Клиентът желае да получи тази информация, той трябва да изпрати имейл, за да уведоми Доставчика. Доставчикът, от своя страна, е длъжен да предостави исканите документи по електронен път, преди подаване на поръчката, или заедно с избраните от Клиента артикули, при тяхната доставка.

  След избор на артикулите и натискане на бутон „Изпрати”, Клиентът заявява желанието си да закупи избраните от него стоки. Той получава известие от Доставчика за приемането, обработката и одобрението на поръчката. След изпращане на поръчката от Клиента и одобрението й от Доставчика се счита, че между тях е сключен договор за покупко – продажба. Двете Страни се задължават да спазват условията и договореностите по изпълнение на този Договор.

  Плащанията се извършват в български лева с ДДС, по посочен от Доставчика и избран от Клиента начин:

  - по банков път;

  - с наложен платеж;

  - в брой в офиса на Доставчика.

  След получаване на Заявката, представител на Доставчика се свързва с Клиента на посочения имейл адрес или телефонен номер за уточняване на детайлите по поръчката.

 • Договор:
 • Договорът между Страните се приема за сключен при уведомление на Клиента от страна на Доставчика, че поръчката му е приета и одобрена.

  След сключване на Договора, Клиентът е длъжен да заплати цената на Стоките, които е поръчал, а Доставчикът – да предостави артикулите на Клиента посредством описан в електронния магазин и избран от Клиента начин. Двете страни са длъжни да спазват посочените в общите условия договорености, както и посочените в законодателството на Република България права и задължения.

  След предаване и приемане на Стоката от куриера на Клиента, Доставчикът се освобождава от отговорност за стоката. Клиентът, или упълномощено от него лице, е длъжен/но да провери Стоката при нейното получаване от куриера. Повреждането или загубата на Стоката след нейното приемане от Клиента се счита за негова отговорност. Доставчикът ангажира куриер, от името и за сметка на Клиента, ако Клиентът не е посочил изрично друга информация в заявката си.

  Клиентът е длъжен да уведоми Доставчика за забелязани повреди или нередности веднага след получаване на стоката. В противен случай, Доставчикът не носи отговорност за повредите и те се считат за придобити след получаване на артикулите. В случай, че върху Стоката са установени щети при транспорта, Доставчикът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

  При подаване на неправилни адрес за доставка, лице за контакт, телефон или друга сгрешена от Клиента информация, се приема, че Доставчикът не носи отговорност и не е задължен да изпълни поръчката.

  Клиентът или друго, упълномощено от него лице, е длъжен/но да подпише придружаващите Стоката документи за доставка. За упълномощено лице се приема всеки, който не е титуляр на поръчката, но приема нейната доставка на посочения при заявяването й адрес. При отказ за получаване на Стоката, Клиентът е длъжен да заплати разходите за доставката и връщането на Стоката, освен ако не се установи повреда, при нейното получаване и проверка.

  В случай, че Клиентът, или упълномощено от него лице, не бъде намерен/но на посочения в заявката адрес в сроковете, установени за Доставка на Стоката, Доставчикът се освобождава от задължението да достави закупената стока, а Клиентът трябва да заплати куриерските услуги.

  При установено несъответствие на заявената Стока с тази, получена от Клиента, той има право в рамките на 24 часа да подаде писмено заявление, че желае тя да бъде подменена със съответстващата на направената от него поръчка. В този случай, куриерските разходи за подмяна на Стоката, се поемат от Доставчика.

 • Права и задължения на Доставчика:
 • Доставчикът има право, но не е задължен да запазва на сървъра на електронния магазин информация за промените, които е направил, дейността на Клиента и публикуваните материали. Той има право във всеки един момент да прекрати регистрацията на Клиента ако прецени, че действията му са в нарушение с обявените общи условия или действащото в Република България законодатеслство.

  Доставчикът не носи отговорност за действията на Клиента или трети лица, които използват електронния магазин и обявените в него продукти.

  Доставчикът има право да променя информацията, продуктите, услугите, които е публикувал на страницата на електронния си магазин, както и условията за неговото използване. Стоки, които вече са поръчани или са в процес на обработка, не подлежат на промени.

  Доставчикът е длъжен да проверява за техническата изправност на стоките, преди да ги изпрати на Клиента (без да нарушава цялостната им опаковка) и да следи за съответствие между заявените и изпратените стоки.

  Доставчикът не носи отговорност за несъответствие на поръчаната от Клиента Стока с целите, за които му е необходима и ще я използва.

  Доставчикът не носи отговорност за възникнали грешки и неизправности на софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, както и за загуба на данни, в следствие на посочените неизправности.

  Доставчикът има право да инсталира на компютъра на потребителя „бисквитки” (cookies). Те представляват текстови съобщения, които се запазват от Интернет страницата на твърдия диск на Клиента и му позволяват да възстановява информация и да се проследяват действията му при посещения на хиперлинкове, информация, която записва и други.

  Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по сключения с Клиента договор, предизвикани в следствие на независещи от него обстоятелства. Такива обстоятелства се считат проблеми с Интернет връзката, софтуерни или хардуерни неизправности, забавяне на Стоките от производителите и други.

 • Права и задължения на Клиента:
 • С регистрацията си в електронния магазин на Доставчика, Клиентът се съгласява да спазва описаните в него общи условия.

  Клиентът е длъжен да пази потребителското си име и парола. В случай на неправомерен достъп в неговия акаунт, Клиентът е длъжен незабавно да уведоми Доставчика. В противен случай направените заявки се считат за актуални. Данните, попълнени от Клиента на страницата на електронния магазин, задължително трябва да бъдат верни и актуални.

  Клиентът е длъжен да посочи валидни и актуални телефон за контакт, адрес за доставка, електронен адрес, както и да заплати съпътстващите куриерски такси, да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

  Клиентът се задължава да подава единствено реални поръчки на Стоки. В случай на промяна в поръчките той е длъжен да уведоми Доставчика преди изпращането на Стоките. Ако Доставчикът не бъде уведомен своевременно, промените в заявката могат да не бъдат приети и обработени. След уведомление от страна на Доставчика за приета и обработена заявка, Клиентът е длъжен да заплати сумата по Договора спрямо избрания от него начин за разплащане.

  Преди да направи своята поръчка, Клиентът е длъжен да провери дали характеристиките на Стоката съответстват на целите, за които ще я използва.

  Клиентът е длъжен да прегледа Стоката след нейното получаване и да заяви всички свои възражения, недостатъци, липси и несъответствия в писмен вид при приемане на Продуктите. В противен случай се приема, че Стоките са приети без забележка.

 • Рекламация:
 • При рекламация Клиентът трябва да изложи възраженията и основанията си в писмен вид на посочения от Доставчика интернет или пощенски адрес. В рекламацията трябва да са посочени предметът, причините за рекламация, предпочитаният от клиента начин за удовлетворяването й (с подмяна на стоката, ремонт, възстанновяване на парична сума), данни и адрес на Клиента. Рекламацията трябва да е придружена от платежния документ, който Доставчикът е предоставил на Клиента при закупуването на Стоката.

  Доставчикът е длъжен да върне отговор на исканията за рекламация на Клиента в рамките на седем работни дни от нейното получаване. При одобрение на рекламацията, Доставчикът трябва да я удовлетвори в рамките на един месец от предявяването й.

  На рекламация не подлежат стоки, които са употребявани, получили са дефекти при неправилно съхранение, инсталиране или експлоатация и други.

 • Връщане на Стока към Доставчика:
 • Клиентът има право да се откаже от сключения Договор (направената поръчка) и да върне артикулите в рамките на седем работни дни, считано от датата на Доставка. В този случай, той е длъжен да отправи писмено това свое искане, да върне Стоката на Доставчика в нейния търговски вид, без да е била използвана, да предостави съпътстващия я търговски документ и банкови данни за изплащане на сумата. Клиентът заплаща куриерските разходи за връщането на Стоката. Доставчикът е длъжен след получаване и оглед вида на Стоката да възстанови паричната сума на Клиента в рамките на един месец от нейното връщане.

  Ако поръчаната от Клиента стока е изработена по индивидуална поръчка, Доставчикът има право да откаже нейното връщане и да не възстанови заплатената парична сума.

  В случай на отказ от доставка, Клиентът е длъжен да заплати всички разходи, свързани с направената и в следствие отказана от него поръчка – банкови такси; такси за куриерски услуги; адвокатски и други разходи в следствие на предявени съдебни искове от някоя от страните; санкции, свързани с използването на сайта, които са в разрез с установените правила и законодателства и други видове разходи.

 • Доставка:
 • Поръчаната стока се предава от Доставчика на Клиента опакована, с необходимите маркери и етикети, съгласно изискванията и стандартите в българското законодателство. Количеството на всеки един от избраните артикули трябва да е посочено в документите на продажба.

  Предаването на Стоката може да се извърши:

  - от Доставчик на Клиент;

  - от Доставчик на упълномощено трето лице;

  - от Доставчик, посредством куриер, на Клиент;

  - от Доставчик, посредством куриер, на упълномощено трето лице.

  Прехвърлянето на собствеността на Стоката се извършва със заплащането на заявените артикули и тяхното предаване от Доставчика на Клиента или по друг от изброените методи. От този момент Клиентът носи отговорност за съхранението и експлоатацията на Стоката.

  При предаването на Стоката Клиентът получава съпровождащите я документи, които е длъжен да приеме и да подпише.

  Производителят и материалите на изработка на всяка стока са отбелязани върху нейния етикет. Употребата на Стоката трябва да бъде съобразена с нейните характеристики и предназначение, както и да се следват изискванията за безопасен монтаж и експлоатация на артикулите.

  Доставчикът има право да откаже разглеждането на рекламация на стоката в случаи на: дефекти, причинени от външна поддръжка, неотговаряща на инструкциите; неподходящи условия на съхранение; механични увреждания върху артикулите; неправилно извършен монтаж; неправилна експлоатация на Стоката и други.

 • Допълнителни условия:
 • Цените, представени в електронния магазин на Електро Трейд България ЕООД, са в български лева, с включен ДДС и без такси за Доставка.

  Доставчикът си запазва правото да променя обявените цени на стоките без предварително уведомление, но не и на вече направените и обработени поръчки.

  Клиентът има възможност да избере начина на плащане и на доставка от посочените в електронния магазин възможности. След заплащане на Стоките и при тяхната Доставка, Клиентът получава

  Доставчикът предоставя на Клиента съпътстващ Стоката гаранционен документ, ако такъв документ е осигурен от производителя на Стоката. В този документ са описани всички условия на гаранцията, възможностите за подмяна или отремонтиране на Стоките, както и сроковете, в които това може да се случи.

  Качеството на стоките трябва да отговарят на обявените технически европейски стандарти и изисквания за качество. При поискване от страна на Купувача, Доставчикът е длъжен да предостави съответните документи, гаранции за качество и ръководство за употреба. Доставчикът не носи отговорност за повреди или вреди, причинени в следствие на неправилна инсталация или експлоатация на Стоките.

  Стоките, които предлага etb.bg са нови изделия, неупотребявани, без видими дефекти и с доказан произход. Доставчикът не носи отговорност за невярна информация в характеристиките на стоката, посочени от производителя.

  Изделията, подлежащи на гаранционно обслужване са придружени от гаранционен документ, в който е описана валидността на гаранцията. Замяна на артикулите се прави в случаите, когато са спазени изискванията на стандартите за транспортиране, съхранение и други.

  Конфиденциалността на личните данни на Клиента, предоставени на Доставчика при извършване на регистрацията или в последствие, се гарантира от Доставчика.

  Доставчикът има право да използва личните данни на Клиента единствено за целите на договора. Това условие е съобразено спрямо действащото законодателство и общите условия към електронния магазин на Доставчика. Всяка друга цел трябва да бъде съобразена с българското законодателство, Интернет етиката, приложимите международни актове и правила и други.

  Личните данни на Клиента не се предоставят на трети лица, освен:

  - в случаите и условията, описани в настоящите общи условия;

  - при изрично писмено съгласие на Клиента;

  - при изискването им от държавни органи и длъжностни лица, които според действащото законодателство имат правомощия да изискват и събират такава информация;

  - Доставчикът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

  При попълване на неправилни данни от страна на Клиента, задължението на Доставчика за конфиденциалност на личните данни отпада.

  За въпроси, които изрично не са посочени в настоящите Общи условия, се възприемат и прилагат действащите в българското законодателство правила и разпоредби.

  Настоящите общи условия могат да бъдат променяни от страна на Доставчика по всяко време. Уведомяването на Клиента за направените промени става посредством публикуването им на видно място в електронния магазин. Клиентът има право в рамките на 7 работни дни, след публикуване на промените по общите условия, да подаде писмено възражение спрямо тях. В противен случай, при подаване на следваща заявка, се приема, че Клиентът се съгласява с тях и ги приема.